05.12.2017

Kleeschen an der Aerenzdallgemeng bei d'Kanner doheem

Programme

Informations générales

Centre culturel Medernach

RUE DE SAVELBORN
L-7660 Medernach


Date

Tuesday, 05 December 2017


Heure

17h00